CECT专区 客服电话:800-810-5388    厂商专题    官方网站 品牌论坛

热门机型

CECT T300

CECT T300

参考价:¥1130

资料 |图片 |热评

加入对比栏

CECT W100

CECT W100

参考价:¥999

资料 |图片 |热评

加入对比栏

CECT S610

CECT S610

参考价:¥730

资料 |图片 |热评

加入对比栏

CECT C5000

CECT C5000

参考价:¥599

资料 |图片 |热评

加入对比栏

2009年机型

CECT L3000

价格:¥460

加入左上角对比框

2008年机型

CECT C1600

价格:¥500

加入左上角对比框

CECT C1800

价格:¥400

加入左上角对比框

CECT C3100

价格:¥469

加入左上角对比框

CECT C5000

价格:¥599

加入左上角对比框

CECT C5188

价格:¥428

加入左上角对比框

CECT C5199

价格:¥559

加入左上角对比框

CECT C6600

价格:¥880

加入左上角对比框

CECT C6800

价格:¥599

加入左上角对比框

CECT C7000A

价格:¥675

加入左上角对比框

CECT K898

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT K908

价格:¥590

加入左上角对比框

CECT M6610

价格:¥680

加入左上角对比框

CECT P3410

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT S688

价格:¥900

加入左上角对比框

CECT T150

价格:¥1240

加入左上角对比框

CECT T198

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT U600

价格:¥399

加入左上角对比框

CECT V98+

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT W200

价格:¥799

加入左上角对比框

CECT YM168

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT p168(w)

价格:¥900

加入左上角对比框

2007年机型

CECT 1198

价格:¥860

加入左上角对比框

CECT 1280

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 1688

价格:¥788

加入左上角对比框

CECT 197

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 599

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 6020

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 8809

价格:¥800

加入左上角对比框

CECT 8819

价格:¥850

加入左上角对比框

CECT 9628

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 9890

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 9898

价格:¥1000

加入左上角对比框

CECT 9988

价格:¥658

加入左上角对比框

CECT A2000

价格:¥870

加入左上角对比框

CECT A600

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT C1000+

价格:¥390

加入左上角对比框

CECT C1200

价格:¥499

加入左上角对比框

CECT C168

价格:¥480

加入左上角对比框

CECT C2000

价格:¥499

加入左上角对比框

CECT C6000

价格:¥550

加入左上角对比框

CECT C699

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT C7000

价格:¥1020

加入左上角对比框

CECT C868

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT IP200

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT K800

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT L2000

价格:¥899

加入左上角对比框

CECT P168

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT P3611

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT P3612

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT P3711

价格:¥599

加入左上角对比框

CECT P3811

价格:¥878

加入左上角对比框

CECT S610

价格:¥730

加入左上角对比框

CECT S800

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT T100

价格:¥540

加入左上角对比框

CECT T300

价格:¥1130

加入左上角对比框

CECT V2000

价格:¥830

加入左上角对比框

CECT V303

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V505

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V60

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V611

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V688

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V70

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V707

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V788

价格:¥1680

加入左上角对比框

CECT V808

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V958

价格:¥700

加入左上角对比框

CECT V98

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT W100

价格:¥999

加入左上角对比框

CECT X189

价格:¥450

加入左上角对比框

CECT YM007

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT YM109

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT k838

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 酷龙C2000

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 天翔K808

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 至尊P9100

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 智博q300a

价格:暂无报价

加入左上角对比框

2006年机型

CECT 128

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 138

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 178

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 188

价格:¥950

加入左上角对比框

CECT 196

价格:¥800

加入左上角对比框

CECT 3270

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 3366

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 578

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 6600

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 6618

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 6688

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 8100

价格:¥980

加入左上角对比框

CECT 9899

价格:¥1050

加入左上角对比框

CECT A01

价格:¥3200

加入左上角对比框

CECT A1000

价格:¥2399

加入左上角对比框

CECT A900

价格:¥659

加入左上角对比框

CECT C1000

价格:¥420

加入左上角对比框

CECT C20

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT C828

价格:¥920

加入左上角对比框

CECT E653

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT E768A

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT IP1000

价格:¥900

加入左上角对比框

CECT K808

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT K858

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT P3511

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT P717

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT P800

价格:¥4911

加入左上角对比框

CECT V008

价格:¥1350

加入左上角对比框

CECT V180+

价格:¥1520

加入左上角对比框

CECT V185

价格:¥599

加入左上角对比框

CECT V190

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V199

价格:¥1300

加入左上角对比框

CECT V200

价格:¥1099

加入左上角对比框

CECT V260

价格:¥1250

加入左上角对比框

CECT V300

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V400

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V410

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V618

价格:¥1300

加入左上角对比框

CECT V699

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT V86

价格:¥999

加入左上角对比框

CECT V90

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT Y809

价格:¥1200

加入左上角对比框

CECT Y829

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT ip100

价格:¥1399

加入左上角对比框

2005年机型

CECT 838

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT 868D

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT A100

价格:¥1199

加入左上角对比框

CECT A110

价格:¥999

加入左上角对比框

CECT A800

价格:¥1880

加入左上角对比框

CECT A800+

价格:¥1260

加入左上角对比框

CECT E768

价格:¥999

加入左上角对比框

CECT E818

价格:¥1150

加入左上角对比框

CECT E818+

价格:¥1270

加入左上角对比框

CECT E818A

价格:¥1493

加入左上角对比框

CECT E820

价格:¥1280

加入左上角对比框

CECT N105

价格:¥1550

加入左上角对比框

CECT N106

价格:¥1550

加入左上角对比框

CECT P06

价格:¥1880

加入左上角对比框

CECT QS518

价格:¥1880

加入左上角对比框

CECT T685

价格:¥750

加入左上角对比框

CECT T800

价格:¥1220

加入左上角对比框

CECT T810

价格:¥990

加入左上角对比框

CECT T868P

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT T878

价格:¥1440

加入左上角对比框

CECT T898

价格:¥1080

加入左上角对比框

CECT Treo650

价格:¥3780

加入左上角对比框

CECT V160

价格:¥1190

加入左上角对比框

CECT V165

价格:¥1250

加入左上角对比框

CECT V180

价格:¥880

加入左上角对比框

CECT V50

价格:¥699

加入左上角对比框

CECT V56

价格:¥1166

加入左上角对比框

CECT V80

价格:¥1560

加入左上角对比框

2004年机型

CECT 815

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT A706

价格:¥1650

加入左上角对比框

CECT K600

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT Q185

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT Q2000

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT Q389

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT Q518

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT Q788

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT S566

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT S567

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT S568

价格:¥970

加入左上角对比框

CECT S569

价格:¥780

加入左上角对比框

CECT S580

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT S588

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT S857

价格:¥880

加入左上角对比框

CECT SL-7500C

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT T586

价格:¥600

加入左上角对比框

CECT T590

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT T680

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT T685A

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT T688

价格:¥1240

加入左上角对比框

CECT T688+

价格:¥980

加入左上角对比框

CECT T688A

价格:¥1300

加入左上角对比框

CECT T689

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT T700

价格:暂无报价

加入左上角对比框

CECT T800+

价格:¥760

加入左上角对比框

CECT T868

价格:¥1910

加入左上角对比框

CECT T868+

价格:¥1360

加入左上角对比框

CECT T868A

价格:暂无报价

加入左上角对比框

以往机型

CECT 6501

(已停产)

CECT 736

(已停产)

CECT 8068

(已停产)

CECT 928

(1500元)

CECT 9656

(已停产)

CECT 966

(1150元)

CECT 9680

(已停产)

CECT 969

(无报价)

CECT DW3288

(1800元)

CECT E2808

(1980元)

CECT E698

(无报价)

CECT GS860

(未上市)

CECT GS900

(3460元)

CECT M1818

(990元)

CECT Q200-A

(已停产)

CECT Q200-B

(1200元)

CECT Q200-C

(无报价)

CECT Q200-D

(1100元)

CECT Q200-H

(无报价)

CECT Q86

(无报价)

CECT Q88

(1070元)

CECT S857先锋

(1488元)

CECT T689A

(未上市)

CECT TY282

(未上市)

CECT TY285

(未上市)

CECT TY290+

(未上市)

CECT TY295

(1400元)

CECT TY296

(未上市)

CECT TY298

(未上市)

CECT TY299

(未上市)

CECT TY299+

(未上市)

CECT TY302

(未上市)

CECT Treo 180

(1600元)

CECT Treo 270

(6880元)

CECT V668

(未上市)

CECT V678

(未上市)

CECT i361

(未上市)

CECT i368

(无报价)

CECT i889

(无报价)

CECT i890

(1050元)

CECT 灵羽616M

(未上市)

CECT 灵羽616M+

(未上市)

CECT 灵羽617F

(未上市)

CECT 灵羽619

(1750元)

CECT 灵羽619F

(未上市)

CECT 灵羽6808

(未上市)

CECT 灵羽696

(未上市)

CECT 魅影U8800

(未上市)


新浪科技意见反馈留言板 电话:010-82628888-5595   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2019 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有